Nam Sách le 10 Mars 1931
Kính phụng Vũ-Chuẩn Tiên Sinh văn kỷ hạ,

Thưa ngài,

Tôi đă nhận được thư của ngài hỏi thăm bài "Hải Dương Danh Nhân" của tôi đăng ở Nam Phong và về lịch sử gia thế cụ Vũ Hữu, làng Mộ Trạch, tra cứu ở sách nào. Ngài lại nhờ tôi hỏi và giới thiệu với người họ Vũ.

Chuyện các danh nhân họ Vũ cũng c̣n, các bậc danh nhân khác về Hải Dương cũng c̣n, v́ tôi c̣n hoăn lại để viếc bài khảo về "Vạn Quốc Hiến Pháp" đăng xong th́ lại đăng đến mục "Danh Nhân Hải Dương". Những tài liệu ở Hải Dương cùng quốc sử mà hợp lại , rồi kén chọn lấy.

C̣n họ Vũ ở Mộ Trạch (làng Trằm) về B́nh Giang th́ tôi có chơi với vài người, thường hỏi đến chuyện các cụ họ Vũ khi xưa. Sách Thế Phả họ Vũ cũng có, tôi có trông thấy họ sao với nhau, nhưng thuộc về thế hệ ky lạp nhiều, c̣n lịch sử danh nhân th́ cũng như sách nhà tôi, nên tôi không mượn.
Tôi chắc ngài cũng về con cháu họ Vũ th́ phải. Họ Vũ có ngôi Tổ Mộ để ở đồng làng tôi, truyền là "Mả Vũ Hồn", là mộ phát tích, từ cụ Vũ Hồn để nay vẫn c̣n.
Tôi quen với ông Cả Điềm, con quan phủ Vũ Duy Đề, cử nhân, đă về hưu. Ông Cả Điềm thơ nôm hay, và hiếu tính, không muốn ra đời, c̣n trẻ. Tôi lại quen anh em ông Tú Vũ Xuân, Ông Xuân dạy học, rồi lấy vợ bé ở Huyện tôi, thân với tôi lắm.
Nay trời mưa đầm đường, nhà quê lội lắm, để vài hôm nữa khô ráo, tôi sẽ mời ông Tú Xuân sang chơi nhà tôi để tôi giới thiệu ngài với ông ấy và hỏi sách vở gốc tích họ Vũ thế nào, tôi sẽ trả lời cho Ngài sau.
Kính chục an hảo. 

 

Nay kính.


NGUYỄN TRỌNG THUẬT

làng Mạn Nhuế Tổng Trác-Châu.
Phủ Nam Sách Tỉnh Hải Dương.

 

 

 


Nam Sách, ngày 4 tháng 5, Bảo Đại 6
19 Juia 1931


Kính phụng Vũ Chuẩn Tiên Sinh điện giám,


Thưa Ngài,


Độ trước, tôi có hẹn với ngài rằng tôi sẽ hỏi ông Tú Xuân, ở Mộ Trạch, về các sách vở của các cụ họ Vũ có c̣n sót lại ǵ không mà Ngài muốn biết. V́ ông ấy bận về nhà quê, nay mới sang Nam Sách, tôi đă hỏi th́ nói các di thư không c̣n ǵ, chỉ có một quyển "Ngũ chi bát phái" chép về thế hệ là tường và c̣n.
Vậy tôi xin trả lời Ngài biết. Nếu ngài có hỏi ǵ đến ông Tú Xuân ấy, hay là có muốn biết sách "Ngũ Chi Bát Phái" ấy th́ Ngài bảo tôi, tôi lại hỏi hộ Ngài.


Nay Kính,


NGUYỄN TRỌNG THUẬT


top